Rezervace :

+420 499 629 251

Vrchlického 735

Dvůr Králové n.L.

PRAVIDLA BOWLINGU

Definice hry

Hra v bowlingu se stává z deseti částí. Hráč hraje v každé části, až na desátou, dva hody. Pokud jsou prvním hodem poraženy všechny kuželky, druhý hod neháže. V desáté části hraje hráč tři hody, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, pouze dva hody. Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Hod je proveden, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně.

Způsob počítání

Počet shozených kuželek u hráčova prvního hodu je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého hodu je označen v pravém horním rohu. Pokud není při druhém hodu v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro oba hody v části bude zaznamenáno okamžitě.

Strike

Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodech.

Double

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

Triple

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

Spare

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním hodu v části jsou při druhém hodu v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu.

Pořadí pro koulení

Pořadí, ve kterém hráči družstva nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedeným na sestavě družstva.

Přerušená hra

Oficiální delegát turnaje, není-li přítomen, pak rozhodčí (pořadatel), může schválit přesunutí soutěžních her a sérií na ostatní dráhy, pokud zařízení na některých drahách selže a ohrozí průběh soutěže.

Legálně poražené kuželky

Za legálně poražené kuželky se považují:
• kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek koulí nebo ostatními kuželkami,
• kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od boku dráhy nebo zadního tlumícího polštáře,
• kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželky při odskočení kuželky od zametací mříže,
• kuželky nakloněné a dotýkající konce nebo boku dráhy.
Všechny takto poražené kuželky musí být odstraněny před dalším hodem.

Nelegálně poražené kuželky

1. Opakování hodu

Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě, že:

 • koule odskočí před dotekem s tlumícím polštářem
 • hod je proveden a koule se dostane do kontaktu s některou kuželkou, která leží v prostoru kříže nebo žlabu, před opuštěním povrchu dráhy,
 • ovlivní-li výsledek hodu okolnosti na nichž hráč nemá účast.

Ve výše uvedených případech má hráč právo k dodatečnému hodu (opakování) v části. Kuželka a kuželky nelegálně poražené musí být postaveny na původní místa.

2. Bez opakování hodu

Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamenává v případě, že:

 • koule opustí dráhu před dotekem se stojícími kuželkami
 • hráč přešlápne
 • automatický stavěč kuželek není připraven registrovat poražené kuželky.


V tomto případě nemá hráč právo k dodatečnému hodu (opakování) v části. Do záznamu hodu se zapíše písmeno “F”. Nastane-li tato skutečnost při prvním hodu v části, odehraje hráč druhý hod do plné sady kuželek.

3. Nesprávná sada kuželek
Pokud při koulení do plných nebo dorážky, je zjištěno ihned po hodu, že jedna nebo více kuželek jsou špatně postaveny, ale neporaženy, hod a výsledek shození kuželek se počítá. Je odpovědností každého hráče, aby zkontroloval při hodu, zda kuželky stojí správně. Bude-li hráč trvat na tom, že jedna nebo více kuželek nestojí v řádku, budou znovu postaveny před hodem koule, jinak je postavení považováno za akceptovatelné.
4. Odskočení kuželek
Kuželky odskočené a stojící na dráze musí být počítány jako stojící a nepovažují se za poražené.
5. Náhrada poškozené kuželky

Je-li kuželka zlomena nebo jinak poškozena v průběhu hry, bude nahrazena jinou, velmi podobnou. Oficiální delegát turnaje, případně rozhodčí (pořadatel), stanoví, zda náhradní kuželka je akceptovatelná.

6. Mrtvá koule

Koule bude deklarována jako “mrtvá”, pokud nastane nějaká z následujících možností:

 • po hodu (a před dalším hodem na té samé dráze) je ihned zjištěn a ohlášen fakt, že jedna nebo více kuželek chybí v sadě
 • hráč koulí na špatné dráze nebo mimo určené dráhy
 • hráč či fyzicky překáží jiní hráči, diváci nebo pohybující objekty
 • v takovém případě může hráč akceptovat výsledný shoz nebo deklarovat “mrtvou” kouli.
 • některá kuželka se pohybuje nebo spadne při hodu koule hráčem nebo před dotykem koule s kuželkami,
 • vypuštěná koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.


Ve výše uvedených případech má hráč právo požadovat opakování hodu. O tom, zda se hod bude opakovat, rozhodne s konečnou platností rozhodčí (pořadatel) nebo vedoucí družstev, není-li přítomen rozhodčí nebo oficiální delegát turnaje (pořadatel).

Definice přešlapu

Přešlap nastane v situaci, kdy část hráčovy osoby dostane za přešlapovou čáru a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení hodu nebo po vypuštění. Přešlap je zaznamenán v případě, že:

 • je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu
 • rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap.

Detekce přešlapu

Oficiální delegát turnaje může použít přístroj automatické detekce přešlapu. Pokud není žádný k dispozici, musí být rozhodčí v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu. Pokud se stane, že automatická detekce přešlapu selže nebo nefunguje pravidelně, turnajová oficiální osoba určí přešlapového rozhodčího nebo autorizuje oficiální zápis při vyhlášení přešlapu.

Očividný přešlap

Selže-li automatický detektor přešlapu nebo rozhodčí, přešlap bude deklarován a zaznamenán, pokud:

 • na vyhlášení přešlapu se shodnou oba vedoucí družstev nebo alespoň po jednom hráči z každého družstva,
 • přešlap vyhlásí oficiální delegát turnaje.

 

 Odvolání přešlapu : Odvolání hráče proti vyhlášení přešlapu se vyhoví pokud se prokáže, že přešlapový detektor nepracuje správně.

Protesty

Chyby v zápisu nebo v počítání musí být opraveny oficiálním delegátem turnaje okamžitě po zjištění takovéto chyby. Diskutabilní chyby budou rozhodnuty pořadatelem turnaje s konečnou platností. Časový limit pro podání protestu bude hodinu po ukončení události nebo bloku her. Pokud protest obsahuje přešlap nebo legálnost shozu kuželek, postupuje se obdobně jako je výše uvedeno.

Nesportovní chování

Za nesportovní chování se považuje zejména:

 • když hráč nerespektuje rozhodnutí oprávněných osob,
 • když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží,
 • když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí
 • jednání hráče, které je v rozporu běžného společenského chování,
 • vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč,
 • když hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí

 

když hráč nepřiměřeně odkládá hod koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat poražené kuželky – nebo jinak zdržuje hru.